Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kierownictwo jednostki

dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja - mgr Robert Wróbel

wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja - mgr Beata Trzcińska

 

§ 16. Statutu II LO

1. Dyrektor szkoły:
1)    kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
2)    sprawuje nadzór pedagogiczny;
3)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4)    realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową                        i gospodarczą obsługę szkoły;
6)    przedstawia radzie pedagogicznej szkoły, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły;
7)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
8)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
9)    decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego i poza okresem rekrutacji, a także o przeniesieniu ucznia z oddziału do oddziału;
10)    w przypadkach określonych w statucie szkoły skreśla uczniów z listy uczniów szkoły;
11)    w przypadku ucznia wykazującego przejawy demoralizacji lub który dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku nauki, ma możliwość za zgodą rodziców oraz ucznia, zastosować środek oddziaływania wychowawczego, (o którym mowa w § 102 ust. 2);
12)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole;13)    współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
14)    stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
15)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
16)    współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole.
2.    Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
3)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
3.    Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców.
4.    Dyrektor współuczestniczy w zebraniach rady rodziców co najmniej dwa razy w roku.
5.    Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektora szkoły.
6.    Dyrektor jest zobowiązany do współpracy ze związkami zawodowymi na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych.
7.    Dyrektor określa kompetencje wicedyrektora szkoły w szczegółowym przydziale czynności i zadań.
8.    Dyrektor kierując się bezpieczeństwem uczniów może zawiesić zajęcia w szkole w przypadkach, określonych w § 23 ust. 1  Statutu.
9.    W sytuacji, gdy w szkole dojdzie do zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 8 trwającym powyżej dwóch dni, dyrektor organizuje w szkole zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te organizowane są nie później niż trzeciego dnia zawieszenia zajęć.
10.    W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły (zawieszenia zajęć) dyrektor o sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
11.    Odstąpienie od zorganizowania nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

Wersja XML