Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Cele i zadania szkoły

Cele szkoły (§ 8 Statutu II LO):

1)    kształcenie i wychowywanie młodzieży oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach wyższych, a także do życia we współczesnym świecie;
2)    podejmowanie działań mających na celu pomoc we właściwym wyborze drogi dalszego kształcenia oraz kariery zawodowej;
3)    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w szkole oraz wydarzeń organizowanych przez szkołę;
4)    zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;
5)    rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
6)    kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju i świata,
o kulturze i środowisku naturalnym;
7)    objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparciem uczniów
w trudnych sytuacjach losowych;
8)    zapewnienie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi.

Zadania szkoły (§ 9-11 Statutu II LO)

§ 9.
1.    W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom w szczególności:
1)    poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
2)    rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;
3)    rozwijanie zdolności myślenia analitycznego, syntetycznego i przyczynowo skutkowego;
4)    traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
5)    poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
6)    poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
2.    Szkoła umożliwia w szczególności:
1)    rozwój uzdolnień, talentów i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
2)    dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów oraz korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3)    w miarę możliwości pobieranie nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
4)    wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
5)    opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;
6)    organizację indywidualnego nauczania (zgodnie z odrębnymi przepisami);
7)    opiekę nauczyciela podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych w szkole oraz poza terenem szkoły, np. w czasie wycieczek, zawodów sportowych itp.;
8)    opiekę w czasie przerw międzylekcyjnych;
9)    w miarę możliwości oraz posiadanych środków, sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole bądź nad uczniami, którzy na skutek warunków rodzinnych lub wypadków losowych wymagają szczególnych form opieki;
10)    bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
11)    korzystanie z Internetu w sposób uniemożliwiający dostęp do treści stanowiących zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów;
12)    naukę religii lub etyki zainteresowanym uczniom;
13)    poszczególnym organom szkoły i pojedynczym nauczycielom swobodne działanie i podejmowanie decyzji w ramach swoich kompetencji ustawowych i szczegółowo określonych w niniejszym Statucie;
14)    poszanowanie przekonań religijnych i światopoglądowych pracowników szkoły oraz społeczności uczniowskiej;
15)    kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego;
16)    kształtowanie aktywności społecznej i postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
17)    kształtowanie postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych;
18)    upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
19)    organizację uroczystości szkolnych;
20)    upowszechnianie wśród uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
21)    upowszechnianie i globalnej.
§ 10.
Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
1)    planowania, organizowania i oceniania własnego procesu uczenia się;
2)    skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się ojczystym językiem, przygotowania do publicznych wystąpień;
3)    efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
4)    rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5)    poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
6)    odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń  i nawyków;
7)    rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
8)    przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
§ 11.
W swojej pracy wychowawczej szkoła zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:
1)    znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego;
2)    rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
3)    poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
4)    uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie;
5)    przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
6)    kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę jej wszystkich podmiotów;
7)    byli objęci działaniami wynikającymi z profilaktyki zdrowotnej i profilaktyki uzależnień.

 

Wersja XML